En fristående parallell utredning om public service

PRESSMEDDELANDE                          7 mars 2023

FRÅN FÖRENINGEN OBEROENDE PUBLIC SERVICE 

Idag den 7 mars 2023 startar en fristående parallell utredning till den statliga utredningen om public service och framtiden. Initiativet kommer från den nybildade föreningen Oberoende Public Service (OPS).
– Public service ska med sitt oberoende stå i allmänhetens tjänst, inte statens, säger Christina Jutterström, ordförande i föreningen Oberoende Public Service. Public service ska informera, utbilda och underhålla. De tre elementen är nödvändiga för att public service ska nå hela befolkningen. Ett starkt och oberoende public service är också en motkraft till nutidens desinformation och lögner samt ett allt större utländskt inflytande över mediesverige.


Utredningen ska bedriva ett parallellt arbete kring de centrala frågorna för public service framtid i förhållande till regeringens nyss tillsatta utredning. Den ska fokusera på företagens oberoende, ett breddat uppdrag, fullt utnyttjande av ny teknik och att säkra starka ekonomiska resurser. Arbetet ska bedrivas under stor öppenhet för att ge alla som är intresserade av en fri radio och TV insyn i arbetet och tillgång till analyser och förslag. 

Föreningen ska använda resultatet av arbetet för att förse ledamöterna i regeringens kommitté med fördjupad analys och konkreta förslag, förse remissinstanserna med en samlad analys av de centrala frågorna inför det kommande tillståndet, lämna ett remissyttrande till Kulturdepartementet över förslagen från regeringens public serviceutredning samt i en skrivelse till Riksdagens kulturutskott redovisa förslag till hur riksdagen kan stärka public service oberoende och bredda uppdraget.  
– Public service behöver belysas utifrån ett offensivt och positivt framtidsperspektiv, fortsätter Christina Jutterström, med en radio och tv i allmänhetens tjänst som centralt för en levande demokrati. 
Därför säger den nybildade föreningen ja till ett starkare och bredare uppdrag för Public Service och nej till begränsning och politisering av radio och TV inför det kommande sändningstillståndet för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion. 

Utredningen har en rådgivande kommitté bestående av ett 20-tal personer med stor och bred erfarenhet av medier och samhälle. Detta är ett unikt initiativ i svenskt utredningsväsende för att redan från början bredda perspektiven och tillföra extern kompetens och medborgerligt inflytande i en viktig parlamentarisk utredning. En given inbjudan ska gå till forskare att bedriva följeforskning kring denna nya form av demokratisk påverkan på politiska processer.  

Utredningsmaterialet blir tillgängligt på föreningens hemsida samt på Facebook. 
I föreningens Oberoende Public Service styrelse ingår Kerstin Brunnberg, fd vd Sveriges Radio, Christina Jutterström, fd vd Sveriges Television, Allan Larsson, fd styrelseordförande Sveriges Television samt Jan Scherman, fd vd TV4. 

I den rådgivande kommittén ingår bland andra: Peter Danowsky, Cecilia Edwall, Lotta Fogde, Johan Fyrberg , Maria Groop Russel, Lars Ilshammar, Ove Joanson, Anders Lindström, Anders Ljunggren, Cecilia Malmström, Cecilia Magnusson, Christer Nylander, Leif Pagrotsky, Ester Polack, Ulrica Schenström, Jannike Tillå, Tjia Torpe, Anne-Margrete Wachtmeister, Åsa Wikforss. 

Kontaktpersoner: 
Christina Jutterström 070-3028050 
Kerstin Brunnberg 070-5985017 
E-post:[email protected] 

Rulla till toppen