Våra utgångspunkter


När public service runt om i världen hotas av nedskärningar och begränsningar, och den svenska verksamheten ånyo ska utredas parlamentariskt, behövs visionära utgångspunkter. Radio och tv i allmänhetens tjänst ska inte bara ”utvecklas”, utan framför allt stärkas. Public service-verksamheten behöver belysas utifrån offensivt och positivt framtidsperspektiv, eftersom det är centralt för en fungerande demokrati. Att stärka oberoende och folklig public service, med förankring i hela landet och uppgift att informera, utbilda och underhålla är en hörnsten i vårt demokratiska samhälle.


• Vi ser oberoendet som en medborgerlig rätt till kommersiellt och politiskt fri radio och tv. Public service unikt stora förtroende hos allmänheten måste tas till vara, 72 procent för SR, 75 procent för SVT, enligt SOM-institutet. Dessutom var SVT med 92 procent den mest använda informationskällan för första- och andragångsväljare i valet 2022. Till detta ska läggas att Nordicom, centrum för nordisk medieforskning, har visat att public service bidrar till bättre informerade medborgare. Men framför allt: Nordicom slår fast – efter att ha gått igenom aktuella studier av public service – att nyhetsförmedlingen är partipolitiskt opartisk.


• Den digitala tekniken har skapat närmast obegränsade möjligheter att informera, påverka och underhålla. Men tekniken, bland annat i form av anonymitet och trollfabriker, riskerar också att främja en polarisering av nyhetsförmedling och det offentliga samtalet. Därmed ökar behovet av oberoende public service som har allmänhetens förtroende.


• Public service behövs även som motvikt till allt större utländskt inflytande över medieverksamheten i Sverige, genom att producera program på svenska och de nationella minoritetsspråken. Det uppdraget har blivit än viktigare, i takt med att kommersiella mediebolag blivit fler, dominerade av amerikanska och kinesiska företag.


• Det finns starka skäl att motverka politisk styrning och nedskärningar, som gynnar kommersiella och utländska intressen, för att i stället ge public service utrymme att utvecklas. Självständigheten kan ökas, exempelvis genom att stiftelsen som förvaltar public service frias från personer med pågående politiska uppdrag.


• Det behövs stärkt journalistik i hela landet med mer lokal journalistik, inte mindre. Public service kan ge förstärkning i de många kommuner som saknar egen självständig lokal journalistik, och kan samverka med lokal press.


• Public service måste finnas på de distributionsplattformar där mediekonsumenterna befinner sig. Public service digitala tjänster är en för landet mycket viktig publicistisk motvikt till algoritmstyrda och polariserande sociala medier utan ansvariga utgivare. Public service får inte marginaliseras, som i USA, utan behöver tvärtom ges möjlighet att utveckla egna program i kombination med utländska inköp från kanaler som producerar ett kvalitativt programutbud, och passar in i det breda svenska public serviceuppdraget.

Rulla till toppen