Vårt uppdrag

Uppdraget
Uppdraget till utredningen är att skapa en alternativ vision för Public Service än den som regeringens utredning kommer att arbete med. Syftet är att stärka oberoendet och att bredda och förstärka Public Service uppdrag. Utredningen ska vara både visionär och konkret. Den behöver inte vara heltäckande utan kan och bör fokusera på de frågor som är av särskild vikt för oberoendet och det breddade uppdraget.

Vi kommer att fokusera på följande frågor:

·       Omvärldsanalys, utveckling av medier och marknader, internationellt och i Sverige

·       Public service oberoende i förhållande till statsmakter och politiska partier

·       Uppdraget för public service

·       Samarbete för att stärka lokal journalistik

·       Finansieringen av public service

Arbetsformer
Styrgruppen genomför seminarier till vilka alla medlemmar i den rådgivande kommittén inbjuds att delta. Styrgruppen kan därutöver organisera arbetsgrupper i specifika frågor och engagera rådgivare med speciell kompetens/intresse i respektive fråga, Styrgruppen kan därutöver inbjuda experter inom områden av stor betydelse för uppdraget, t ex grundlagsfrågor, yttrandefrihet, mediestrategi, teknikutveckling mm.

Publicitet och påverkan
Utredningen/projektet har till syfte att påverka opinion till förmån för en oberoende och stärkt public service och ska därför bedriva arbetet med stor öppenhet. Medlemmar i den rådgivande kommittén kommer att delta i den offentliga debatten och göra personliga inlägg

Föreningen kommer att ge
a) ledamöterna i regeringens kommitté fördjupad analys och konkreta förslag
b) remissinstanserna en samlad analys av de centrala frågorna inför det kommande tillståndet för public service
c) ett remissyttrande till kulturdepartementet över förslagen från regeringens public service utredning
d) skriftliga förslag till Riksdagens kulturutskott om hur riksdagen kan stärka public service oberoende och bredda uppdraget

Detta är ett unikt initiativ i svenskt utredningsväsende. Syftet är att redan från början bredda perspektiven och tillföra extern kompetens och medborgerligt inflytande i en viktig parlamentarisk utredning. Föreningen Oberoende Public Service kommer att bjuda in forskare att bedriva följeforskning kring denna nya form av demokratisk påverkan på politiska processer.

Rulla till toppen